Politica de confidențialitate

În scopul asigurării realizării complete și transparente a obligației de informare – rezultate din Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (abreviat „GDPR”) – pe pagina web a Jobxion Poland a fost publicată Politica de confidențialitate actualizată, având următorul conținut:

 

 1. Politica de confidențialitate include un set de reguli și informații de bază cu privire la drepturile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal.
 1. Administrator date cu caracter personal, în înțelesul GDPR, este: Jobxion Poland Sp. z o.o. cu sediul la Varșovia, Fasolowa 33, având nr. statistic REGON: 362856597 și CIF: 8121916601, înregistrată în Registrul Comerțului KRS de pe lângă Tribunalul de Raion al mun. Varșovia din Varșovia, Secția Economică XIV KRS sub nr.: 00005834570, având capital social în valoare de 20.000 de zloți, integral subscris – denumită în continuare „Societatea”.
 1. Datele cu caracter personal reprezintă toate informațiile, care identifică sau permit identificarea persoanei, la care se referă datele. Se disting:
 • date generale cu caracter personal – în care sunt incluse:
 • nume și prenume;
 • alte date de identificare: sex, CNP, data și locul nașterii, adresa de corespondență, domiciliul și reședința, e-mail, telefonul fix/mobil;
 • date privind locul de ședere și de angajare în străinătate (localizarea);
 • nr. cont bancar,
 • educația;
 • profesia și munca;
 • cod identificare fiscală (CIF);
 • numărul asigurării de sănătate și identificare fiscală în Olanda (SOFI);
 • numărul și seria cărții de identitate sau pașaportului, data eliberării cărții de identitate sau pașaportului, data de valabilitate a cărții de identitate sau pașaportului;
 • permis de conducere – număr și serie, data eliberării, termen valabilitate, data inspecției tehnice
 • certificatul de înmatriculare a vehiculului – număr și serie, data eliberării, termen valabilitate, data inspecției tehnice
 • date particulare cu caracter personal – cu acordul persoanei, la care se referă datele, Societatea prelucrează informațiile privind starea de sănătate pentru a adapta ofertele de muncă prezentate nevoilor și posibilităților de sănătate ale persoanei respective.

 

Societatea prelucrează datele cu caracter personal, atunci când persoana, la care se referă datele, își dă acordul în acest sens sau Societatea are altă bază legală care permite prelucrarea datelor – cu mențiunea că această bază depinde de categoria datelor:

 • Societatea poate prelucra datele generale cu caracter personal, când:
 • are pentru aceasta acordul persoanei, la care se referă datele,
 • întreprinde activități, pentru a alege și a prezenta oferta adecvată de muncă la angajatorul extern sau pentru a executa contractul, care a fost încheiat cu Societatea,
 • realizează obligația legală,
 • are în acest sens un interes întemeiat (și anume de exemplu când: Societatea caută cea mai adecvată ofertă de muncă pentru persoana, la care se referă datele cu caracter personal, Societatea analizează satisfacția persoanelor care beneficiază de serviciile de intermediere prestate de Societate, execută marketing direct în favoarea Societății și a entităților din grupul său de capital, pregătește statistici și rapoarte interne, stabilește și urmărește plângeri sau se protejează împotriva acestora.
 • Societatea poate prelucra datele particulare cu caracter personal, atunci când are pentru aceasta acordul persoanei, la care se referă datele.
 1. Înregistrarea și furnizarea datelor proprii cu caracter personal către Societate este benevolă și ia în considerare numai datele necesare cu caracter personal. Numai în acest mod Societatea noastră are capacitatea să caute cea mai adecvată ofertă de muncă.
 1. Colectarea datelor cu caracter personal de către Societate are loc de la momentul în care candidatul transmite Societății setul datelor sale incluse în formularul de înregistrare sau în altă formă. Datele cu caracter personal obținute sunt prelucrate de Societatea noastră, Societatea nu utilizează datele cu caracter personal în alte scopuri decât cele prevăzute prin prevederile legale, iar acest date nu sunt transmise, vândute și nici puse la dispoziția altor persoane sau instituții, cu excepția cazului când acest lucru are loc cu acordul persoanei, la care se referă datele și în cazurile, în care acest lucru este necesar pentru realizarea obiectivului, pentru care datele respective au fost colectate și sunt prelucrate. Datele cu caracter personal sunt sigure în sensul fizic – Societatea aplică securizări tehnologice eficiente disponibile pe piață și programe antivirus.
 1. Candidatul beneficiază de o serie de drepturi legate de prelucrarea datelor sale cu caracter personal:

 

 1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal

Candidatul, ca persoană, la care se referă datele, are dreptul să primească de la Societate informații cu privire la faptul dacă procesează datele sale cu caracter personal, precum și:

 • de ce Societatea prelucrează aceste date;
 • ce tipuri de date prelucrează Societatea;
 • căror destinatari sau categorii de destinatari Societatea le-a pus la dispoziție sau le poate pune la dispoziție datele;
 • cât timp intenționează Societatea (dacă se poate stabili acest lucru) să prelucreze datele sau pe baza căror criterii se poate stabili această perioadă.

 

 1. Dreptul de corectare sau completare a datelor

Candidatul poate solicita, ca Societatea să corecteze imediat datele sale incorecte cu caracter personal sau să completeze datele incomplete.

 

 • Dreptul de ștergere a datelor (dreptul de a „fi uitat”)

Persoana, la care se referă datele, poate solicita ca Societatea să îi șteargă datele, când:

  • datele nu mai sunt necesare, pentru realizarea obiectivului, pentru care le-a colectat Societatea,
  • datele nu au fost prelucrate conform cu GDPR sau alte prevederi legale.

Candidatul, care dorește, să-i fie șterse datele, poate trimite o cerere Societății, în care să își definească solicitările, iar Societatea le va îndeplini, dacă – în opinia Societății – nu vor exista baze legal întemeiate, pentru continuarea prelucrării acelor date.

Dacă Societatea va șterge datele persoanei care solicită acest lucru, atunci Societatea va avea dreptul să păstreze informații privind la cererea cui a fost efectuată ștergerea.

 1. Dreptul de limitare a prelucrării datelor cu caracter personal

Persoana, la care se referă datele, poate solicita ca Societatea să limiteze prelucrarea datelor sale, ce poate privi următoarele situații:

 • persoana, la care se referă datele va indica faptul că datele, pe care le prelucrează Societatea nu sunt corecte – atunci Societatea va verifica, dacă datele sunt corecte și va propune rectificarea acestora.
 • persoana, la care se referă datele consideră că Societatea prelucrează datele neconform cu legea și solicită ca Societatea să limiteze utilizarea acestora – Societatea va limita prelucrarea acestor date, va marca datele corecte și nu le va șterge, până în momentul, în care persoana va revoca cererea de limitare.
 • Societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal, pentru a-și realiza obiectivul propus, dar persoana, la care se referă datele se împotrivește ștergerii datelor, deoarece are nevoie de acestea, pentru a-și urmări sau apăra plângerile – atunci Societatea va solicita indicarea sferei datelor cu caracter personal, care sunt necesare persoanei, la care acestea se referă și perioada prevăzută de păstrare a acestora (dacă aceasta poate fi stabilită).
 • persoana, la care se referă datele dorește să depună o opoziție din cauze legate de situația sa particulară (când Societatea prelucrează datele pe baza unui interes întemeiat al Societății) – Societatea va analiza situația și va propune candidatului, să stabilească scopul, căruia i se împotrivește.

Atenție: Pot apărea situații, când Societatea va prelucra mai departe datele, în ciuda solicitării persoanei, la care se referă datele, de limitare a prelucrării datelor sale – acest lucru se poate referi în special la situația, când Societatea va stabili, urmări, executa sau se va apăra împotriva plângerilor.

 1. Dreptul de transfer al datelor

Fiecare persoană, la care se referă datele, are dreptul să își transfere datele – atunci aceste date sunt transmise de Societate direct persoanei, care le solicită, pentru a le putea transfera altei entități. 
Societatea va transmite datele într-un mail cifrat.

 1. Dreptul de opoziție față de prelucrare

Persoana, la care se referă datele, se poate opune prelucrării de către Societate a datelor sale cu caracter personal, dacă Societatea realizează această prelucrare în baza unui interes legal întemeiat al Societății. Persoana interesată trebuie să indice de fiecare dată, ce opoziție depune concret, de ex. opoziția față de marketingul serviciilor Societății va duce la încetarea de către Societate a desfășurării oricăror activități de marketing, inclusiv pregătirea și prezentarea ofertei, pentru persoana care notifică opoziția.

 1. Încălcarea protecției datelor cu caracter personal

Dacă Societatea, în calitate de administrator al datelor cu caracter personal, va distruge, pierde, modifica, divulga sau furniza accidental sau neconform cu legea datele cu caracter personal – atunci are loc încălcarea protecției datelor cu caracter personal.  În aceste cazuri, Societatea informează:

 • persoana, la care se referă datele – dacă riscurile de încălcare a drepturilor și libertăților sunt evaluate de Societate drept ridicate – imediat,
 • organul de supraveghere – dacă Societatea va evalua că a putut (cu probabilitate mai mare decât redusă) avea loc încălcarea drepturilor sau libertăților persoanelor fizice – imediat, în măsura posibilităților tehnice, în termen de max. 72 de ore.

 

 1. Transferul datelor cu caracter personal

Conform GDPR, datele cu caracter personal ale candidaților vor fi transferate de Societate către Jobxion Vakmensen B.V. cu sediul la Tiel, adresa: Kersenboogerd 11, 4003 BW Tiel, Olanda – în calitate de angajator extern și altor angajatori externi, cu care Societatea va colabora în viitor ca agenție de intermediere de muncă în străinătate la angajatori externi, precum și Inspecției Naționale de Muncă, în cursul unui control desfășurat la Societate și entităților, cu care Societatea a încheiat contracte de prestări servicii (inclusiv contracte de outsourcing). 

 1. Inspector Protecție Date

Societatea a numit un Inspector de Protecție a Datelor, care va asigura și va răspunde de respectarea prevederilor de protecție a datelor în Societate și care va răspunde, cu respectarea confidențialității, tuturor întrebărilor, deoarece prioritatea Societății este siguranța datelor persoanelor, care beneficiază de serviciile Societății. 

Contact Inspector Protecție Date:

  • mail: privacy@jobxion.pl
  • prin poștă la adresa:

Inspector Protecție Date

Jobxion Poland Sp. z o.o. cu sediul la Varșovia

Fasolowa 33; 02-482 Varșovia

 1. GDPR prevede 6 principii de prelucrare a datelor cu caracter personal:
 1.  
 1. principiul conformității cu legea, onestității și transparenței – ce înseamnă că, Societatea prelucrează datele cu caracter personal într-un mod conform cu prevederile legale, informând cu privire la toate chestiunile legate de acest lucru, exhaustiv, într-un limbaj simplu și ușor de înțeles;
 2. principiul minimizării și caracterului adecvat al datelor – Societatea prelucrează doar acele date, care sunt cu adevărat necesare, pentru a realiza scopul sau scopurile prelucrării datelor cu caracter personal;
 3. principiul corectitudinii datelor – Societatea se îngrijește ca datele, care sunt prelucrate, să fie conforme cu realitatea, actuale și exacte. De aceea, Societatea roagă ca, la anumite intervale, persoanele, ale căror date sunt prelucrate, să verifice și să își actualizeze datele și să informeze Societatea cu privire la orice modificări ale datelor lor cu caracter personal;
 4. principiul limitării scopului și al păstrării datelor prelucrate – datele cu caracter personal sunt colectate numai într-un scop concret, clar și legal întemeiat, pe care Societatea nu l-ar putea realiza în alt scop. Societatea păstrează datele într-un mod care permite identificarea persoanei, la care se referă datele, iar datele sunt prelucrate doar atâta timp, cât este necesar acest lucru, pentru realizarea scopului, pentru care Societatea le-a obținut (cu excepția cazului, în care Societatea este obligată la o prelucrare ulterioară prin prevederile legale);
 5. principiul integralității și confidențialității datelor – Societatea asigură soluții informatice și organizaționale, datorită cărora datele cu caracter personal, care sunt prelucrate sunt sigure; acest lucru înseamnă că Societatea protejează datele împotriva prelucrării lor nepermise sau neconforme cu legea și a pierderii, distrugerii sau deteriorării lor accidentale;
 6. principiul responsabilității – Societatea a întreprins acțiuni în scopul demonstrării că, în raport cu datele cu caracter personal Societatea acționează conform cu prevederile legale și ia în considerare protecția datelor la căutarea unei oferte de muncă pentru candidat.

 

 1. Societatea colectează datele cu caracter personal direct de la persoana, la care se referă datele și atunci Societatea îi transmite imediat informația privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Atunci când datele provin de la altă persoană, Societatea transmite aceste informații persoanei, la care se referă datele:

– într-un termen rezonabil, însă în max. 1 lună de la obținerea datelor;

– cel mai târziu la prima comunicare cu persoana, la care se referă datele (dacă Societatea utilizează datele tocmai în comunicarea cu acea persoană),

        cu excepția cazului în care furnizarea informațiilor se dovedește imposibilă sau ar necesita un efort disproporționat de mare.

        Societatea poate transmite informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal:

– în clauzele informative, care sunt incluse în documentele destinate  

   persoanei, la care se referă datele sau pe pagina web la adresa:

 https://jobxion.pl/o-jobxion/polityka-prywatnosci/

– personal sau telefonic în cursul discuției cu angajatul Societății;

– electronic, inclusiv prin includerea acestei informații pe pagina web a Societății.

 1. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Societatea prelucrează datele cu caracter personal de durata necesară, pentru realizarea scopului prelucrării. Perioada concretă depinde de situația persoanei, la care se referă datele:

 • Persoana a transmis Societății datele sale cu caracter personal, însă nu a fost încheiat între Societate și acea persoană un contract de direcționare a sa către munca în străinătate la un angajator extern – va fi o perioadă de 3 ani de la data transmiterii datelor cu caracter personal către Societate;
 • Persoana a transmis Societății datele sale cu caracter personal și a fost încheiat între Societate și acea persoană un contract de direcționare a sa către munca în străinătate la un angajator extern, dar această persoană nu a încheiat un contract cu angajatorul extern sau a încheiat un astfel de contract, însă nu a început munca la angajatorul extern – va fi o perioadă de 3 ani de la data, când urma să aibă loc încheierea contractului cu angajatorul extern sau începerea muncii la angajatorul extern;
 • Persoana a transmis Societății datele sale cu caracter personal și a fost încheiat între Societate și acea persoană un contract de direcționare a sa către munca în străinătate la un angajator extern, iar apoi acea persoană a început munca la angajatorul extern – va fi o perioadă de 3 ani de la data încheierii angajării acelei persoane la angajatorul extern.

 

Societatea aplică principiul limitării păstrării datelor cu caracter personal, care protejează datele de prelucrarea lor pe perioadă nelimitată. Când Societatea realizează scopul prelucrării, atunci șterge sau anonimizează datele, ce are loc în special, când:

 1. persoana, la care se referă datele, își retrage acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (dacă acest acord a reprezentat baza prelucrării);
 2. persoana, la care se referă datele, se opune eficace prelucrării ulterioare (dacă baza prelucrării a fost interesul întemeiat al Societății);
 3. va avea loc prescrierea eventualelor plângeri (dacă Societatea a prelucrat datele, pentru a realiza contractul);
 4. vor expira termenele, care rezultă din alte prevederi (de ex. din legea contabilității etc.).

 

 1. Contact

Este posibil contactul:

 • cu Societatea ca administrator al datelor cu caracter personal prin contact telefonic cu consultanții Societății sau angajații birourilor Societății noastre, dacă acest lucru se referă la depunerea unor dispoziții în sfera datelor cu caracter personal,
 • cu Inspectorul de Protecție a Datelor, dacă acest lucru se referă la modul sau sfera în care Societatea prelucrează datele cu caracter personal (pct. 9 de mai sus),
 • cu Președintele Oficiului de Protecție a Datelor cu Caracter Personal (anterior Inspectorul General de Protecție a Datelor cu Caracter Personal), dacă acest lucru se referă la depunerea unei plângeri privind modul de prelucrare de către Societate a datelor cu caracter personal.

 

Vă rugăm să adresați toate întrebările și neclaritățile, precum și solicitările și opozițiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal de către Societate pe adresa privacy@jobxion.pl sau contactând telefonic unul dintre birourile noastre.

Dacă persoana suspectează că datele sale sunt prelucrare neconform cu GDPR, poate depune o plângere către organul de supraveghere în sfera protecției datelor cu caracter personal în modul indicat pe pagina de internet a acestui organ de supraveghere la adresa www.uodo.gov.pl.

Dorești să primești cele mai recente oferte de locuri de muncă?

Lasă-ți e-mailul